Phân tích hoạt động bán hàng của giải pháp OpenERP

Các tính năng nổi bật:

1. Tạo báo cáo động, đa chiều
2. Chọn đơn vị đo lường (số bản ghi, xác suất)
3. Áp dụng bộ lọc nhiều lớp.
4. Chia lưới theo từng cấp độ nhóm.
5. Lưu lại báo cáo để sử dụng lại lần sau.
Quick Video:

Thêm bình luận